کلیه دانشجویانی که جهت فارغ التحصیلی نیاز به اخذ درس در ترم تابستان دارند جهت انتخاب واحد از تاریخ 15 / 4 /98 الی 20 / 4 / 98 به مرکز به صورت حضوری مراجعه کنند.