جهت تکمیل پرونده آموزشی و اخذ مدرک به آموزش مراجعه نمایید.