تلفن مرکز: 32857118، 32857107، 32859460، 32859440

داخلی‌ها

آموزش: 13،14،15،16

مالی: 17، 18

ریاست: 21

مسئول دفتر: 20

 

آدرس مرکز: قم ،بلوار الغدیر، غدیر 13، بین ساختمان اقتصاد و دارایی و آب و فاضلاب، مجتمع خاتم الانبیا، مرکز علمی کاربردی امور مالیاتی